Các vấn đề thường gặp

Updated 5 months ago by MoreLogin

1.Nếu bạn thay đổi x-api-key, giao diện api được sử dụng để khởi động bằng giá trị cũ có tiếp tục sử dụng được không?

Không được. Sẽ phản hồi x-api-key thông tin không hợp lệ, một tài khoản chỉ tương ứng với một x-api-key, nên phải cẩn thận đặt lại, giá trị cũ sẽ mất hiệu lực sau khi đặt lại, vui lòng lưu giữ giá trị này một cách cẩn thận.

2.Làm thế nào để đặt lại x-api-key?

Đến 「Quản lý hồ sơ trình duyệt」-「API」,nhấp nút đặt lại, hãy lưu ý lưu lại sau khi đặt lại.

3.Nếu thay đổi x-api-key, có cập nhật được x-api-key đối với các dịch vụ đã khởi động?

Được.

4.Làm thế nào để đóng dịch vụ?

Có thể đóng dịch vụ bằng cách đăng xuất Morelogin.

5.Khi sử dụng API có thể không khởi động máy khách không?

Không được. Phải khởi động máy khách và giữ trạng thái đăng nhập.

6.Một người dùng tài khoản đăng nhập vào máy khác trong quá trình sử dụng, API có tiếp tục sử dụng được không?

Không được. Sẽ gây ra quá trình dịch vụ của giao diện thoát, cần đăng nhập lại máy khách, khởi động dịch vụ API.

7.Giao diện yêu cầu báo kết nối không thành công là ra sao?

Kiểm tra quá trình API có khởi động thành công không, cổng có chính xác không. Ngoài ra nếu thoát máy khách MoreLogin thủ công sẽ dẫn đến quá trình dịch vụ giao diện bị thoát.

8.Tự động hóa (webdriver) báo kết nối không thành công là ra sao?

Kiểm tra kết nối cổng có chính xác không, cổng này là để khởi động trường văn bản port hồ sơ trình duyệt, cổng dịch vụ của tiến trình phi MoreLogin.

9.Khi yêu cầu giao diện API gặp lỗi: truy cập giao diện vượt qua hạn chế tần số nghĩa là gì?

Giao diện có hạn chế tần số yêu cầu, mỗi giao diện tối đa yêu cầu được 60 lần trong một phút, hãy gửi số lần yêu cầu tần số hợp lý.

10.Vì sao giao diện gỡ lỗi trình duyệt (port)phản hồi 0 sau khi khởi động hồ sơ trình duyệt,?

Sử dụng chế độ webdriver, cần phải bật công tắc 「Cổng gỡ lỗi」tại 「Trung tâm cài đặt」-「Cài đặt cục bộ」, trình duyệt (port) sẽ phản hồi số cỏng bình thường sau khi bật thì giao diện gỡ lỗi.


How did we do?