1.Quản lý hồ sơ trình duyệt

Updated 3 months ago by MoreLogin

1.1.Khởi động hồ sơ trình duyệt

Thông tin cơ bản

POST /profile/start/browser

Mô tả giao diện: sử dụng để khởi động hồ sơ trình duyệt, cần phải chỉ định ID hồ sơ trình duyệt, sau khi khởi động thành công có thể lấy giao diện debug hồ sơ trình duyệt để thực hiện selenium và puppeteer tự động. Selenium cần phải sử dụng Webdriver phù hợp với phiên bản hạt nhân tương ứng. Phải cập nhật hệ thống đến phiên bản 1.9.7.18 trở lên (hiện chỉ hỗ trợ máy tính windows), sau khi khởi động hồ sơ trình duyệt có thể lấy được đường dẫn Webdriver tương ứng trong giá trị trở về(Hiện chỉ hỗ trợ chế độ webdriver của Google Chrome).

Thông số yêu cầu

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Thông số Body, là thông số không cần thiết có thể không truyền

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

id

string

Phải

-

1685585192182

ID hồ sơ trình duyệt

Dữ liệu phản hồi

{
"ret": 0,
"data": {
"webdriver_url": "http://localhost:12345", //webdriver
"port": "12345" // Giao diện gỡ lỗi trình duyệt để tự động kết nối với công cụ
"core_type": 0,
"version": 112
}
}
"error": {
"failure_code": 1, //Mã lỗi
"biz_code": 10010,
"client_code": 0, //trạng thái mạng:1:Lỗi mạng -1:Chương trình bất thường
}
}

Mã lỗi

failure_code

Mô tả

1

Dữ liệu không khởi tạo được

2

Phát hiện IP này không thể sử dụng bình thường, vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng

3

Phát hiện VPN đã bật cục bộ và không thể bật hồ sơ trình duyệt bình thường

4

Không khởi tạo được múi giờ

5

Không khởi tạo được ủy nhiệm

6

Khởi tạo danh sách đen trắng

7

Không khởi động được hạt nhân

8

Khởi tạo danh sách cá nhân của trình duyệt

9

Không khởi tạo được Cookies

10

Không khởi tạo được mục yêu thích

11

Lỗi khởi tạo tập cấu hình trình duyệt

12

Không khởi tạo được thông tin IP cục bộ

13

Khởi tạo cấu hình thông tin vận hành

14

Khởi tạo thông tin vân tay Canvas

15

Cài đặt quyền hạn lấy hồ sơ trình duyệt

16

Có mở lấy hồ sơ trình duyệt không

17

Không có hạt nhân tương ứng/phiên bản hạt nhân đã bị xóa, lỗi mở hồ sơ trình duyệt

18

Không phát hiện được ủy nhiệm

-2

Lỗi không xác định

-1

Bị mất kết nối mạng

-10006

Hồ sơ trình duyệt này đã được mở, không cần khởi động lại

40053

Thành viên nhóm của bạn đang sử dụng hồ sơ trình duyệt này, không thể khởi động.

Lời khuyên:Quản trị viên siêu cấp của bạn đã bật khóa an toàn, một hồ sơ trình duyệt giống nhau không thể khởi động cùng một lúc trên nhiều chiếc máy tính.

biz_code

Mô tả

40002

Hết thời hạn ủy nhiệm, không thể khởi động

40001

Ủy nhiệm đã bị xóa, không thể khởi động

40039

Trạng thái ủy nhiệm đang đợi phân phối, không thể khởi động

10001

Lỗi định dạng id hồ sơ trình duyệt, không thể khởi động

10000

Hồ sơ trình duyệt không tồn tại, không thể khởi động

1003

Yêu cầu phần mềm ủy nhiệm không qua được, xin kiểm tra phần mềm có vận hành bình thường không

103

Đã xóa hồ sơ trình duyệt, không thể khởi động

102

Không có quyền hạn cho hồ sơ trình duyệt này, không thể khởi động

-1

Trọn gói đã hết hạn, lỗi khởi động

1.2. Trạng thái kiểm tra hồ sơ trình duyệt

Thông tin cơ bản

POST /profile/check/browser

Mô tả giao diện: Sau khi khởi động hồ sơ trình duyệt, chúng tôi đề nghị bạn thực hiện kiểm tra ủy nhiệm hồ sơ trình duyệt, nếu bạn bỏ qua bước này, sẽ không biết được tình hình hồ sơ trình duyệt mạng trong hồ sơ trình duyệt hiện tại, có thể dẫn đến mạng lưới không có hiệu lực như mong đợi. Cần cập nhật hệ thống đến phiên bản 1.9.7.18 trở lên (hiện chỉ hỗ trợ máy tính windows)

Thông số yêu cầu

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Thông số Body, là thông số không cần thiết có thể không truyền

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

id

string

Phải

Không

1685585192182

ID hồ sơ trình duyệt

Dữ liệu phản hồi

Kiểm tra thành
{
"ret": 0,
"data": {
"status": 0,
"ip": {
"ip": "111.111.111.111",
"status": 0,
"msg": "Successful"
}
}
}
Không kiểm tra được
{
"ret": 1,
"data": {
"status": 2,
"ip": {
"ip": "Connection failure",
"status": 2,
"msg": "string"
}
}

1.3. Đóng hồ sơ trình duyệt

Thông tin cơ bản

POST /profile/stop/browser

Mô tả hồ sơ trình duyệt: Đóng hồ sơ trình duyệt chỉ định, cần chỉ định ID hồ sơ trình duyệt. Cần cập nhật hệ thống đến phiên bản 1.9.7.18 trở lên (hiện chỉ hỗ trợ máy tính windows)

Thông số yêu cầu

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Thông số Body, là thông số không cần thiết có thể không truyền

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

id

string

Phải

Không

1685585192182

ID hồ sơ trình duyệt

thành công
{
"ret": 0
}
thất bại
{
"ret": 404,
"error": 0,
"msg": "string"
}

1.4. Tạo hồ sơ trình duyệt nhanh

Thông tin cơ bản

POST /profile/quick_add

Mô tả giao diện: Tạo hồ sơ trình duyệt nhanh, hỗ trợ cài đặt tên hồ sơ trình duyệt, trình duyệt, hệ điều hành, số lượng tạo hồ sơ trình duyệt. Quay về ID hồ sơ trình duyệt sau khi tạo thành công. Cần cập nhật hệ thống đến phiên bản 1.9.7.18 trở lên (hiện chỉ hỗ trợ máy tính windows)

Thông số yêu cầu

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Thông số Body, là thông số không cần thiết có thể không truyền, định dạng truyền thông số là JSON

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

names

array[string]

Không

-

P-1

Tên hồ sơ trình duyệt(Tối đa 64 ký tự)

default_browser

integer

Phải

-

0

Trình duyệt mặc định 0:chrome 1:firefox

system_type

integer

Phải

-

1

Loại hệ thống (Đề nghị lựa chọn loại hệ thống phù hợp thiết bị hiện tại của bạn) 1:windows 2:ios 3:android 4:macos

count

integer

Phải

-

1

Số lượng tạo(Tối đa tạo 50 hồ sơ trình duyệt trong một lần)

group_id

integer

Không

-

1

ID nhóm hồ sơ trình duyệt (nếu bạn không có quyền hạn "Toàn bộ hồ sơ trình duyệt", field này cần phải điền vào)

Dữ liệu phản hồi

{
"ret": 0, //Mã lỗi
"status": "success",
"msg": "string", //Thông tin lỗi
"data": {
"ids": [
0 //Danh sách ID hồ sơ trình duyệt
]
}
}

1.5 Tạo dựng môi trường cao cấp

Thông tin cơ bản

POST  /profile/add

Mô tả cổng kết nối: Tạo dựng môi trường cao cấp, hỗ trợ cài đặt mật khẩu tài khoản nền tảng, cookie, thông tin vân tay… của môi trường. Sau khi tạo dựng thành công sẽ trả về ID môi trường. Cần cập nhật hệ thống đến phiên bản 1.9.7.18 trở lên (hiện chỉ hỗ trợ máy tính windows).

Thông số yêu cầu

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Thông số Body, là thông số không cần thiết có thể không truyền.

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

base_info

object {6}

Phải

-

-

Thông tin cơ bản

account_info

object {6}

Không

-

-

Thông tin tài khoản

advanced_setting

object {19}

Không

-

-

Cài đặt nâng cao

base_info

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

name

string

Không

-

P-1

Tên môi trường (Nhiều nhất 64 kí tự)

default_browser

integer

Phải

-

0

Trình duyệt mặc định:

0:chrome 1:firefox

default_browser bằng với 0 giờ,system_type có thể là 1 ~ 4;

default_browser Bằng với 1 giờ,system_type có thể là 1

kernel_version

string

Không

-

-

Phiên bản kernel trình duyệt

Dựa theo “1.9, danh sách phiên bản kernel trình duyệt nhận thu được”đầu kết nối thu nhận, phiên kernel khả dụng hiện tại của đầu nối thu nhận.

Khi tham số default_browser lựa chọn 2 giờ, không hỗ trợ sửa đổi phiên bản kernel.

system_type

integer

Phải

-

1

Loại hình hệ thống (Đề xuất lựa chọn loại hình hệ thống đồng bộ với thiết bị hiện có của bạn)

1:windows 2:ios 3:android 4:macos

group_id

integer

Không

-

-

ID phân nhóm môi trường

proxy_id

integer

Không

-

-

ID đại điện của môi trường kết nối

account_info

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

username

string

Không

-

-

Tên đăng nhập tài khoản nền tảng

password

string

Không

-

-

Mật khẩu đăng nhập tài khoản nền tảng

cookie

string

Không

-

-

Cookie của định dạng JSON hỗ trợ

platform_name

string

Không

-

Amazon United States

Tên thuộc về nền tảng, chi tiết xem trong file đính kèm

custom_platform_url

string

Không

-

-

URL nền tảng tùy chỉnh:

Khi platform_name bằng với Customised platforms giờ, custom_platform_url bắt buộc điền

after_startup_config

object {2}

Không

-

-

Cấu hình có liên quan sau khi môi trường khởi động

after_startup_config

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

after_startup

integer

Không

3

1

Động tác sau khi khởi động:

1: Mở trang web mở trước đó ra, 2: Mở trang web chỉ định, 3: Mở trang web nền tảng và trang web chỉ định

auto_open_urls

array[string]

Không

-

-

Trang web chỉ định URL, URL nhiều nhất 10 trang

advanced_setting

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

ua

string

Không

-

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.46 Safari/537.36

user-agent thông tin người dùng:

mặc định không di động sử dụng kho ua ngẫu nhiên,Tùy chỉnh cần phải đảm bảo định dạng và nội dung ua phù hợp tiêu chuẩn

timezone

string

Không

-

-

Múi giờ:

không di động thể hiện IP khớp

Múi giờ có thể dùng chi tiết xem trong file đính kèm

web_rtc

integer

Không

3

-

WebRTC:

1: Cấm sử dụng, 2: Riêng tư, 3: Thay thế, 4: Chân thực

geolocation

object {5} 

Không

-

-

Thông tin định vị:

type không bằng với 3 và location_follow_ip bằng với false giờ longitude và lattitude bắt buộc điền.

language_list

array[string]

Không

-

-

Ngôn ngữ:

ngôn ngữ hỗ trợ chi tiết xem trong file đính kèm.

font_list

array[string]

Không

-

-

Phông chữ:

phông chữ hỗ trợ chi tiết xem trong file đính kèm.

Khi system_type lựa chọn 3 giờ tự đặt không thể tùy chỉnh, điền không hợp lệ.

canvas

integer

Không

1

1

Canvas:

1: Tiếng ồn 2: Thực tế

web_gl

object {2}

Không

-

-

WebGL

audio_context

integer

Không

1

1

AudioContext:

1: Tiếng ồn 2: Thực tế

media_device

integer

Không

1

1

Thiết bị truyền thông:

1: Tiếng ồn 2: Thực tế

client_rects

integer

Không

1

1

ClientRects:

1: Tiếng ồn 2: Thực tế

speech_voices

integer

Không

1

1

SpeechVoices:

1: Tiếng ồn 2: Thực tế

concurrent_hardware_num

integer

Không

4

0

Số đồng thời phần cứng:

0 (concurrency (đồng thời) chân thực), 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12

device_memory

integer

Không

8

0

Bộ nhớ thiết bị:

0 (Bộ nhớ thực), 2, 4, 6, 8

do_not_track

integer

Không

2

1

Do Not Track:

1: Kích hoạt 2: Vô hiệu hóa

bluetooth

integer

Không

1

1

Bluetooth:

1: Riêng tư 2: Thực tế

battery

integer

Không

1

1

Pin:

1: Riêng tư 2: Thực tế

port_scan_protection

object {2}

Không

-

-

Bảo vệ quét cổng

geolocation

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

type

integer

Không

1

1

Loại hình vị trí địa lý:

1: Tư vấn, 2: Cho phép, 3: Cấm dùng

type không bằng với 3 và location_follow_ip bằng với false giờ longitude và lattitude bắt buộc điền.

location_follow_ip

boolean

Không

true

-

Có tạo vị trí địa lý tương ứng dựa theo IP không

Có: true Không: false

longitude

string

Không

-

-

Kinh độ

lattitude

string

Không

-

-

Vĩ độ

accuracy

string

Không

-

-

Độ chính xác (mét)

port_scan_protection

Parameter name

Type

Required

Default value

Sample

Desc_

type

integer

Không

1

1

WebGL

1: Tiếng ồn 2: Thực tế

metadata

integer

Không

3

1

Loại hình siêu dữ liệu WebGL:

1: Tắt tăng tốc phần cứng, 2: Chân thực, 3: Tùy chỉnh

after_startup_config

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

type

integer

Không

1

1

Có bật bảo vệ quét cổng kết nối không:

1: Bật, 2: Tắt

allow_ports

array[integer]

Không

-

-

Danh sách các cổng kết nuối được phép kết nối

Request example

{
"base_info": {
"name": "string",
"default_browser": 0,
"kernel_version": "string",
"system_type": 0,
"group_id": 0,
"proxy_id": 0
},
"account_info": {
"username": "string",
"password": "string",
"cookie": "string",
"platform_name": "string",
"custom_platform_url": "string",
"after_startup_config": {
"after_startup": 2,
"auto_open_urls": [
"string"
]
}
},
"advanced_setting": {
"ua": "string",
"timezone": "string",
"web_rtc": 3,
"geolocation": {
"type": 1,
"location_follow_ip": "true",
"longitude": "string",
"lattitude": "string",
"accuracy": "string"
},
"language_list": [
"string"
],
"resolution": "string",
"font_list": [
"string"
],
"canvas": 1,
"web_gl": {
"type": 1,
"metadata": 3
},
"audio_context": 1,
"media_device": 1,
"client_rects": 1,
"speech_voices": 1,
"concurrent_hardware_num": 4,
"device_memory": 8,
"do_not_track": 2,
"bluetooth": 1,
"battery": 1,
"port_scan_protection": {
"type": 1,
"allow_ports": [
0
]
}
}
}

Dữ liệu phản hồi

{
"ret": 0, //error code
"msg": "string", //error info.
"data": {
"id": 0 //browser profile ID
}
}

1.6. Sửa thông tin hồ sơ trình duyệt

Thông tin cơ bản

POST /profile/edit

Mô tả giao diện: Sửa thông số hồ sơ trình duyệt, bao gồm tên hồ sơ trình duyệt, thông tin ủy nhiệm, thông tin nhóm. Cần cập nhật hệ thống đến phiên bản 1.9.7.18 trở lên (hiện chỉ hỗ trợ máy tính windows)

Thông số yêu cầu

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Thông số Body, là thông số không cần thiết có thể không truyền, định dạng truyền thông số là JSON

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

id

integer

Phải

-

1685585192182

ID hồ sơ trình duyệt

name

string

Không

-

P-1

Tên hồ sơ trình duyệt(Tối đa 64 ký tự)

proxy_id

integer

Không

-

-

ID ủy nhiệm được liên kết bởi hồ sơ trình duyệt, truyền 0 là không liên kết hoặc đã xóa hết ủy nhiệm đã liên kết

group_id

integer

Không

-

-

ID nhóm, truyền 0 là không cài đặt hoặc đã xóa hết nhóm đã cài đặt

Dữ liệu phản hồi

{
"ret": 0, //Mã lỗi
"status": "success",
"msg": "string" //thông tin lỗi
}

1.7. Xóa hồ sơ trình duyệt

Thông tin cơ bản

POST /profile/delete

Mô tả giao diện: Xóa hồ sơ trình duyệt không cần thiết, chỉ hỗ trợ xóa từng một. Cần cập nhật hệ thống đến phiên bản 1.9.7.18 trở lên (hiện chỉ hỗ trợ máy tính windows)

Thông số yêu cầu

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Thông số Body, là thông số không cần thiết có thể không truyền, định dạng truyền thông số là JSON

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

id

integer

Phải

-

-

ID hồ sơ trình duyệt

Dữ liệu phản hồi
{
"ret": 0, //Mã lỗi
"status": "success",
"data": [],
"msg": "string" //thông tin lỗi
}

1.8. Lấy danh sách hồ sơ trình duyệt

Thông tin cơ bản

GET /profile/list

Mô tả giao diện: Tìm thông tin hồ sơ trình duyệt đã thêm. Người dùng chỉ tìm được thông tin hồ sơ trình duyệt mà mình có quyền hạn. Cần cập nhật hệ thống đến phiên bản 1.9.7.18 trở lên (hiện chỉ hỗ trợ máy tính windows)

Thông số yêu cầu

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Thông số Query, là thông số không cần thiết có thể không truyền

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

page

integer

Không

1

1

Số trang: mặc định 1, khi số lượng nhiều cần lật trang sẽ sử dụng

page_size

integer

Không

10

20

Khổ trang: mặc định mỗi trang 10, tối đa 100

Dữ liệu phản hồi

{
"ret": 0,
"msg": "string"
"data": [ //danh sách
{
"id": 0, //ID hồ sơ trình duyệt
"name": "string", //tên hồ sơ trình duyệt
"proxy_id": 0, //ID ủy nhiệm được liên kết bởi hồ sơ trình duyệt
"group_id": 0 //ID nhóm của hồ sơ trình duyệt
"default_browser": 0
}
],
"count": 0, //tổng số lượng
}

1.9 Lấy danh sách phiên bản kernel trình duyệt

Thông tin cơ bản

POST  /profile/browser/kernel_version/list

Mô tả cổng kết nối: phiên bản kernel trình duyệt thu được, bạn có thể sử dụng thông tin phiên bản kernel này trong xây dựng môi trường cổng kết nối cao cấp. It is recommended to update your system to version 1.9.7.18 or above (currently only supported on Windows computers).

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Thông số Query

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

browser

integer

Phải

-

-

Danh sách phiên bản kernel trình duyệt:

0:Chrome 1:Firefox

Return data

{
"ret": 0,
"msg": "string",
"data": { //Browser Kernel Version List
"id": 0
}
}


How did we do?