2. Quản lý nhóm

Updated 5 months ago by MoreLogin

2.1 Tạo nhóm mới

Thông tin cơ bản

POST /group/profile/add

Mô tả giao diện: Thêm nhóm, sau khi thêm thành công có thể sử dụng để chia nhóm hồ sơ trình duyệt, tên không được trùng nhau, sau khi tạo thành công sẽ quay về ID nhóm.

Thông số yêu cầu

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Thông số Body, là thông số không cần thiết có thể không truyền, định dạng truyền thông số là JSON.

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

name

string

Phải

-

group1

Tên nhóm nhỏ(Tối đa 100 ký tự)

Dữ liệu phản hồi

{ 
"ret": 0, //Mã lỗi
"msg": "string", //Thông tin lỗi
"data": {
"id": 0 //ID nhóm
}
}

2.2 Chỉnh sửa nhóm

Thông tin cơ bản

POST /group/profile/edit

Mô tả giao diện: Sửa lại thông tin nhóm, có thể sửa lại tên nhóm, tên không được trùng nhau. Cần cập nhật hệ thống đến phiên bản 1.9.7.18 trở lên (hiện chỉ hỗ trợ máy tính windows).

Thông số yêu cầu

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Thông số Body, là thông số không cần thiết có thể không truyền, định dạng truyền thông số là JSON.

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

id

integer

Phải

-

XXXXX

ID nhóm

name

string

Phải

-

XXXXX

Tên nhóm nhỏ(Tối đa 100 ký tự)

Dữ liệu phản hồi

{
"ret": 0, //Mã lỗi
"msg": "string" //thông tin lỗi
}

2.3 Xóa nhóm

Thông tin cơ bản

POST /group/profile/delete

Mô tả giao diện: Xóa nhóm được chỉ định.

Thông số yêu cầu

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Thông số Body, là thông số không cần thiết có thể không truyền, định dạng truyền thông số là JSON.

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

id

integer

Phải

-

XXXXX

ID nhóm

Dữ liệu phản hồi

{
"ret": 0, //Mã lỗi
"msg": "string" //thông tin lỗi
}

2.4 Get group list

Thông tin cơ bản

GET group/profile/list

Mô tả giao diện: Tìm thông tin nhóm, thông tin nhóm bao gồm ID nhóm và tên nhóm, trong đó ID nhóm dùng cho nhóm hồ sơ trình duyệt.

Thông số yêu cầu

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Thông số Query, là thông số không cần thiết có thể không truyền

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

page

integer

Không

1

1

Số trang: mặc định 1, khi số lượng nhiều cần lật trang sẽ sử dụng

page_size

integer

Không

10

20

Khổ trang: mặc định mỗi trang 10, tối đa 100

Dữ liệu phản hồi

{
"ret": 0,
"msg": "string",
"count": 0, //tổng số
"data": [ //danh sách nhóm
{
"id": 0, //ID nhóm
"name": "string" //tên nhóm
}
]
}


How did we do?