3.Quản lý ủy nhiệm

Updated 5 months ago by MoreLogin

3.1. Tạo ủy nhiệm mới

Thông tin cơ bản

POST /proxy/add

Mô tả giao diện: Thêm ủy nhiệm đã tồn tại.

Thông số yêu cầu

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Thông số Body, là thông số không cần thiết có thể không truyền, định dạng truyền thông số là JSON

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

addr

string

Không

-

-

Địa chỉ ủy nhiệm: không hợp lệ khi provider bằng 11/12/13, trường hợp khác phải ghi

is_detect_proxy

number

Không

-

-

Khi không ghi hoặc truyền 0 không cần kiểm tra tính khả dụng của ủy nhiệm, ghi 1 hoặc số khác là cần kiểm tra tính khả dụng của ủy nhiệm

port

integer

Không

-

-

Cổng(Chỉ hỗ trợ nhập số từ 1-65535), cổng ủy nhiệm khi provider bằng 11/12/13 không hợp lệ, trường hợp khác phải ghi

proxy_type

integer

Không

-

1

Loại ủy nhiệm

 • 1:http
 • 2:https
 • 3:socks5
 • 4:ssh

proxy_type và provider không thể để trống cùng một lúc

provider

integer

Không

-

-

Nhà cung cấp ủy nhiệm

 • 1:Oxylabs
 • 2:Proxys.io
 • 3:Luminati
 • 4:Lumauto
 • 5:Oxylabsauto
 • 6:Trojan
 • 7:Shadowsocks
 • 8:ABCPROXY
 • 9:LunaProxy
 • 10:IPHTML
 • 11:PiaProxy
 • 12:922S5
 • 13:360Proxy, khi provider bằng 3 hoặc 4 ,proxy_type phải ghi proxy_type chỉ có thể là 1 hoặc 2,trường hợp khác khi provider có trị giá proxy_type không hợp lệ

Cách mã hóa:

 • 1: aes-128-gcm
 • 2: aes-192-gcm
 • 3: aes-256-gcm
 • 4: aes-128-cfb
 • 5: aes-192-cfb
 • 6: aes-256-cfb
 • 7: aes-128-ctr
 • 8: aes-192-ctr
 • 9: aes-256-ctr
 • 10: rc4-md5
 • 11: chacha20-ietf
 • 12: xchacha20
 • 13: chacha20-ietf-poly1305
 • 14: xchacha20-ietf-poly1305, khi provider là 7 phải ghi,trường hợp khác encryption_type không hợp lệ

username

string 

Không

-

-

Người dùng(Tối đa 100 ký tự)

passwd

string

Không

-

-

Mật khẩu(Tối đa 100 ký tự)

refresh_url

string 

Không

Làm mới url(Giới hạn 600 ký tự; chỉ hỗ trợ định dạng địa chỉ URL:“https://\* http://\*”)

country

string

Không

-

-

Quốc gia(Mã vùng nhà nước cụ thể hãy xem phụ lục),khi provider bằng 11/12/13 phải ghi, trường hợp khác chọn ghi

state

string

Không

-

-

châu, tỉnh

city

string

Không

-

-

Thành phố

Return data

{
"ret": 0, //kết quả:0-thành công,500-lỗi do máy chủ
"data": {
"id": 0 //id ủy nhiệm
},
"error": {
"code": "string", //mã lỗi
"msg": "string" //nguyên nhân lỗi
}
}

Error codes

biz_code bất thường

Mô tả

1003

Không phát hiện được ủy nhiệm

-1

Lỗi khởi động chương trình ủy nhiệm

3.2. Chỉnh sửa ủy nhiệm

Thông tin cơ bản

POST /proxy/edit

Mô tả giao diện: Sửa lại thông tin liên quan đến ủy nhiệm. Cần cập nhật hệ thống đến phiên bản 1.9.7.18 trở lên (hiện chỉ hỗ trợ máy tính windows)

Thông số yêu cầu

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Thông số Body, là thông số không cần thiết có thể không truyền, định dạng truyền thông số là JSON

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

id

integer

Phải

-

-

id ủy nhiệm

name

string

Không

-

proxy1

Tên ủy nhiệm

addr

string

Không

-

-

Địa chỉ ủy nhiệm: không hợp lệ khi provider bằng 11/12/13, trường hợp khác phải ghi

is_detect_proxy

number

Không

-

-

Khi không ghi hoặc truyền 0 không cần kiểm tra tính khả dụng của ủy nhiệm, ghi 1 hoặc số khác là cần kiểm tra tính khả dụng của ủy nhiệm

port

integer

Không

-

-

Cổng(Chỉ hỗ trợ nhập số từ 1-65535), cổng ủy nhiệm khi provider bằng 11/12/13 không hợp lệ, trường hợp khác phải ghi

proxy_type

integer

Không

-

1

Loại ủy nhiệm

 • 1:http
 • 2:https
 • 3:socks5
 • 4:ssh

proxy_type và provider không thể để trống cùng một lúc

provider

integer

Không

-

-

Nhà cung cấp ủy nhiệm

 • 1:Oxylabs
 • 2:Proxys.io
 • 3:Luminati
 • 4:Lumauto
 • 5:Oxylabsauto
 • 6:Trojan
 • 7:Shadowsocks
 • 8:ABCPROXY
 • 9:LunaProxy
 • 10:IPHTML
 • 11:PiaProxy
 • 12:922S5
 • 13:360Proxy, khi provider bằng 3 hoặc 4 ,proxy_type phải ghi proxy_type chỉ có thể là 1 hoặc 2,trường hợp khác khi provider có trị giá proxy_type không hợp lệ

Cách mã hóa:

 • 1: aes-128-gcm
 • 2: aes-192-gcm
 • 3: aes-256-gcm
 • 4: aes-128-cfb
 • 5: aes-192-cfb
 • 6: aes-256-cfb
 • 7: aes-128-ctr
 • 8: aes-192-ctr
 • 9: aes-256-ctr
 • 10: rc4-md5
 • 11: chacha20-ietf
 • 12: xchacha20
 • 13: chacha20-ietf-poly1305
 • 14: xchacha20-ietf-poly1305, khi provider là 7 phải ghi,trường hợp khác encryption_type không hợp lệ

username

string 

Không

-

-

Người dùng(Tối đa 100 ký tự)

passwd

string

Không

-

-

Mật khẩu(Tối đa 100 ký tự)

refresh_url

string 

Không

Làm mới url(Giới hạn 600 ký tự; chỉ hỗ trợ định dạng địa chỉ URL:“https://\* http://\*”)

country

string

Không

-

-

Quốc gia(Mã vùng nhà nước cụ thể hãy xem phụ lục),khi provider bằng 11/12/13 phải ghi, trường hợp khác chọn ghi

state

string

Không

-

-

châu, tỉnh

city

string

Không

-

-

Thành phố

state

string

N

-

-

State、Province

city

string

N

-

-

City

Dữ liệu phản hồi

{
"ret": 0,
"msg": "string"
}

Mã lỗi

biz_code bất thường

Mô tả

1003

Không phát hiện được ủy nhiệm

-1

Lỗi khởi động chương trình ủy nhiệm

3.3. Xóa ủy nhiệm

Thông tin cơ bản

POST /proxy/delete

Mô tả giao diện: Xóa đi ủy nhiệm không cần thiết, chỉ hỗ trợ xóa từng một. Cần cập nhật hệ thống đến phiên bản 1.9.7.18 trở lên (hiện chỉ hỗ trợ máy tính windows)

Thông số yêu cầu

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Body là thông số không cần thiết có thể không truyền, định dạng truyền thông số là JSON

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

id

integer

Phải

-

-

ID ủy nhiệm

Return data

{
"ret": 0, //Mã lỗi
"msg": "string" //thông tin lỗi
}

3.4. Lấy danh sách ủy nhiệm

Thông tin cơ bản

GET  /proxy/list

Mô tả giao diện: Tìm thông tin ủy nhiệm đã thêm. Người dùng chỉ tìm được thông tin ủy nhiệm mà mình có quyền hạn. Cần cập nhật hệ thống đến phiên bản 1.9.7.18 trở lên (hiện chỉ hỗ trợ máy tính windows)

Thông số yêu cầu

Thông số Header

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

x-api-key

string

Phải

-

-

Mỗi người dùng trong MoreLogin đều có một X-api-key riêng của mình, bạn có thể xem trên trang api của hệ thống

Thông số Query, là thông số không cần thiết có thể không truyền

Tên thông số

Loại

Cần thiết

Giá trị mặc định

Ví dụ

Thuyết minh

id

integer

Không

-

-

Proxy id

name

string

Không

-

proxy1

Tên ủy nhiệm

addr

string

Không

-

-

Địa chỉ ủy nhiệm

platform_type

integer

Không

-

1

Loại nền tảng

0:nền tảng IP 1:IP tự có

proxy_type

integer

Không

-

1

Loại ủy nhiệm

 • 1: HTTP
 • 2: HTTPS
 • 3: SOCKS5
 • 4: SSH

provider

integer

Không

-

1

Nhà cung cấp ủy nhiệm

 • 1: Oxylabs
 • 2: Proxys.io
 • 3: Luminati
 • 4: Lumauto
 • 5: Oxylabsauto
 • 6: Trojan
 • 7: Shadowsocks
 • 8: ABCPROXY
 • 9: LunaProxy
 • 10: IPHTML
 • 11: PiaProxy
 • 12: 922S5
 • 13: 360Proxy

status

integer

Không

-

0

Trạng thái ủy nhiệm

0: bình thường

1: Đã hết hạn

2: Chờ phân phối

3: Sẽ hết hạn

4: Không xác định

5:  Không phát hiện được

page

integer

Không

1

1

Số trang: mặc định 1, khi số lượng nhiều cần lật trang sẽ sử dụng

page_size

integer

Không

10

20

Khổ trang: mặc định mỗi trang 10, tối đa 100

Dữ liệu phản hồi

{
"ret": 0, //Mã lỗi
"msg": "string",
"count": 0, //tổng số
"data": [ //danh sách ủy nhiệm
{
"id": 0, //id ủy nhiệm
"name": "string", //tên ủy nhiệm
"addr": "string", //địa chỉ ủy nhiệm
"platform_type": 0, //loại nền tảng 0: nền tảng IP 1:IP tự có
"proxy_type": 0, //loại ủy nhiệm 1:http 2:https 3:socks5 4:ssh
"provider": 0, //nhà cung cấp ủy nhiệm
"status": 0, //trạng thái ủy nhiệm
"expiry": 0 //Ngày hết hạn
}
]
}


How did we do?